Fri frakt vid köp över 900 kr Gåva vid köp

Integritetspolicy

Varför en integritetspolicy?

Vellnez drivs under bolagsnamn JH Restaurangkonsult AB, 556858-2273 nedan
kallad ”Företaget”. Företaget värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför
alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande
lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi
informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av företaget. Denna policy
hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information företaget samlar
in och hur denna används.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Företaget är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget har en IT-
infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och
databaser hanteras och ägs av företaget. Företaget är således
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför
ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med
tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den
information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, post- samt eventuell
leveransadress, e-post, telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp så som
information om köpta varor/tjänster. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår
kundservice samlar vi eventuellt också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan
uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.
Personuppgifter som vi har samlat in från dig när du beställer tjänster hos företaget
eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina
personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter till följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser,
leveransinformation och supportärenden.
• För att leverera dina köp till din angivna adress (weborder)
• Vid fakturering och bokföring
• För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
• Kundundersökningar
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig
förpliktelse: Företaget behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt
exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt
avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

Laglig grund för vår behandling

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att företaget ska
kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när
som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till
kundtjänst, se vidare under rubriken ”Dina rättigheter”. När det gäller
personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen,
mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga
grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring och profilering

Företaget kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för
statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram
till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med
kundtjänst anpassa hur du önskar att företaget kontaktar dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i
reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part
(personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig.
Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger
rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.
Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter,
kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Hur skyddar vi din personliga information

Företaget vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt
lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs
eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras
ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter

Företaget lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi
lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav
som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som
kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina
personuppgifter”.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till företaget ger du medgivande till företaget att
registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda
ändamål.
Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning,
praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt
köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och
behandlas i företagets IT-system.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat
om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen
av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka
personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på
adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din
säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven
e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som företaget har
behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du
även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta
gör du genom att kontakta vår kundtjänst. Företaget är i vissa fall skyldig att enligt lag
behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som
kund hos företaget kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat
eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kundtjänst. Företaget har dock
rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna
fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de
personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll
(dataportabilitet) ber vi dig kontakta kundtjänst.

Hemsida och cookies

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Ändringar av
vår integritetspolicy kan komma att ske löpande och vi rekommenderar att du
regelbundet tar del av uppdaterade villkor enligt denna policy.
Innehållet på vår webbplats ägs av företaget eller har nyttjanderätt av densamma.
Obehörig användning av materialet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt,
varumärkesrätt eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan därför bli
föremål för rättsliga åtgärder.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår
kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser
utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer
information inom specifika områden.
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies
används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika
funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en
längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares
aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar
in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra
interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.
Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig
namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild
person.
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne
och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis
för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en
längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.
På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att
använda våra sidor. Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt
beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du
gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av
hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på
webbplatsen då kan begränsas.

Kontaktuppgifter

Vellnez, Uddevallavägen 5, 442 30 Kungälv
0303-10039
info@vellnez.se
www.vellnez.se
När det gäller hantering av personuppgifter kan du även kontakta Datainspektionen
som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se
Detta dokument uppdateras löpande. Senaste revision: 2018-05-15